Philostratou eis ton Apollōniou tou Tyaneōs bion biblia oktō. Eusebiou Kaisareious tou Pamphilou Antirrhētikos pros ta Hierokleous, Apollōnion ton Tyanea tō sōtēri Christō paraballontos = Philostrati de uita Apollonii Tyanei libri octo. Iidem libri Latini interprete Alemano Rinuccino Florentino. Eusebius Contra Hieroclem q[ui] Tyaneum Christo conferre conatus fuerit. Idem Latinus interprete Zenobio Acciolo Florentino ordinis praedicatorum

Uniform Title
Life of Apollonius of Tyana. Latin & Greek
Language
Greek, Ancient (to 1453), Latin. Text in Greek and Latin.
Imprint
Venetiis : Apud Aldum, mense Martio. MDI [i.e. 1504]
Physical description
[66], [8], 73, [1] leaves ; 32 cm (folio)
Collection
Aldine Press Collection
Librarian view | Catkey: 11972758