Notariakai praxeis Paxon, diaphoron notarion tōn etōn 1658-1810