Thyrotoxic periodic paralysis presenting with quadriparesis and hyperreflexia.