%{search_type} search results

162 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Nihon Kōkū 20-nenshi : [1951-1971 [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 687.2 N711

2. Aichi-ken ni okeru busshi ryūdō chōsa : tetsudō ni yoru hassō kamotsu no bu. [1954]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.6 A23

3. Ajia no ikinai kyōryoku to kaiun : Ajia shiiwei no kōsō to mondaiten [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.223 O52

4. Ajia shokoku no tetsudō [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.2 N95

5. Chiiki keizai to kōtsū [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 680.4 O88

6. Chiiki to kōtsū [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 Y24

7. Chōsen Unsō Kabushiki Kaisha jūnenshi [1940]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.21 C54F

8. Chūgoku gendai kōtsūshi [1937]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.22 C33

9. Chūgoku Shikoku renraku dōro kaisetsu ni tomonau keizai chōsa hōkokusho [1957]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.2 C62

10. Chūmasei no kiroku [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.152 N16

11. Chūsei no sekisho [1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 A24 1972

12. Chūsei no sekisho [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 A24

13. Chū-So kōtsū jōhō. [1956 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 680.5 C67 V.12:NO.2 1967

14. Dai Tōa kyōeiken kōtsū sōkan [1942]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.2 I27

15. Dōro sōran. [1957 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.2 D87 1965

16. Edo jidai no kōtsū bunka [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 H54E

17. Edo jidai no shōhin ryūtsū to kōtsū : Shinshū Nakauma no Kenkyū [1951]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 F94

18. Ekiseishi : fukkoku [1970]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 E42

19. Fukkenshō no kōtsū, denki oyobi tsūshin [1939]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.22 N48

20. Fūsetsu jūnen : [Nihon kaiun saiken hiwa] [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 Y22

21. Genchi ni okeru hokutetsu sesshū jijō [1935]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 H68

22. Gendai Nihon no kōtsū seisaku hihanteki kōsatsu [1973]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 681 N38

23. Gifu-ken kōtsūshi : Nōhi no michi [1957]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.153 Y86

24. Gojūnenshi [1949]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 683.066 N71

25. Higashi Indo no kaiun [1943]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 683.224 Y82

26. Hokkaidō kōtsū shi [1950]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.11 U69

27. Honjin no kenkyū [1955]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 O77H

28. Honkon, Unʼyumō no hendō : sono jittai to hyōka [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.2239 O28

29. Honoo wa kiezu : gijutsu kaihatsu ni kaketa Mantetsu man no gunzō to sono haikei [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 H31

30. Hori Mitsuki sensei kanreki shukuga kinen kōtsū ronshū. [1939]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 680.4 H87

31. Hyōjun kaigo jiten [1944]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 683.03 H99

32. Iino rokujūnen no ayumi [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 I26

33. Ishinki no kaidō to yusō [1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 Y31

34. Jidōsha no shakaiteki hiyō [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.5 U99

35. Jitsuroku, senpū jūnen : arashi no naka no kokutetsu junanshi [1955]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.1 N34

36. Kaishō Furukawaya : kitamaebune no kōseki [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 F93

37. Kaiun gyōkai [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 O17

38. Kaiun monogatari : kōbō to saiken [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 H64

39. Kaiun no rekishi [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 F94K

40. Kaiun oyobi kaiun seisaku [1942]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.1 A93

41. Karibiankai engan shokoku jijō [1932]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.257 O73

42. Keiei soshiki no jisshōteki kenkyū : Kokuyū Tetsudō no soshiki o chūshin ni shite [1955]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.15 I72

43. Kessenka no yusō mondai [1944]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 681 H88

44. Kinsei kōtsū keizaishi ron [1941]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 O95

45. Kinsei sekisho seido no kenkyū [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 I22

46. Kiso Fukushima sekisho [1934]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 I21

47. Kōkai keizai yōran [1941]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 683.9 D26 1941

48. Kōkai keizai yōran [1940]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.9 D26 1940

49. Kokka dokusen shihon to shite no kokuyū tetsudō no shiteki hatten [1949]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 O77

50. Kōkū keieiron [1940]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 687 F75

51. Kokubō kokka to kōtsū [1942]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 682.1 H88K

52. Kokutetsu [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 W37

53. Kokutetsu [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.1 O77

54. Kokutetsu hanjōki : zokuzoku tetsudō hachijūnen no sabiotoshi [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 686.2 A53

55. Kokutetsu : kinō to zaisei no kōzu [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 I76

56. Kokutetsu no kaiko : senpai no taikendan [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 686.21 I57

57. Kokutetsu no rōmu kanri [1958]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.4 H92K

58. Kokutetsu rōdō jijō. [1952]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.4 H92

59. Kokutetsu shokuin [1951]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 686.4 H92KS

60. Kōsei-shō kōro unʼei gaikȳo [1940]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.222 H97

61. Kōtsū tōseiron [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 681 O89

62. Man-Mō no shomondai [1931]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.2225 A82

63. Mantetsu [1966 - 1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 I89 V.1

64. Mantetsu; Nihon teikoku shugi to Chūgoku [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 A47

65. Min Shin jidai kōtsūshi no kenkyū [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.22 H92

66. Mindai sōun no kenkyū [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.222 H92

67. Nanboku Manshū no shuyō kaikō kakō [1927]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.9 H92

68. Nara Dentetsu shashi [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.9 N51

69. Nihon jidōsha kōtsū jigyōshi : jō, ge-kan [1953]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.5 O43 V.1

70. Nihon kaidō sōran [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 U77

71. Nihon kaijishi kenkyū [1976]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 N16

72. Nihon kaiun no senji hensei [1939]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.1 Y82

73. Nihon kaiun to senʼin : Senʼinhō shikō rokujūnen no haikei [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 D83

74. Nihon kaiunshi kōyō [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 F94

75. Nihon kōtsū seisaku no kōzō [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 681.1 O77

76. Nihon Kōtsū shi no kenkyū [1929]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 H85

77. Nihon kōtsū shi ronsō [1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 O77R

78. Nihon kōtsū shiron [1916]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 N71

79. Nihon kōtsū shiwa [1937]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 H54

80. Nihon kōtsūshi [1942]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 O77

81. Nihon kōtsūshi gairon [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 O77G

82. Nihon no kaiun [1922]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 I89

83. Nihon no kōtsū mondai : kōtsū keizai no kōzō to dōtai [1973]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 N38

84. Nihon no kōtsū : sono chiikiteki kōsatsu [1968]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 A76

85. Nihon no michi [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.2 O77

86. Nihon no tetsudō 100-nen [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 A82

87. Nihon no tetsudō : 100-nen ayumi kara [1973]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 H32

88. Nihon no yusō kakushin [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 N88 V.1

89. Nihon rikuunshi [1944]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 W46

90. Nihon tetsudō sōsetsu shi wa : tetsudō sōsetsu hachijisshūnen kinen shuppan [1952]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 I75

91. Nihon Yūsen Kabushiki Kaisha gojūnenshi [1935]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 N71

92. Nihonkai kaiunshi no kenkyū [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 F76

93. Niigata kaikō hyakunenshi [1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.9 N72

94. Nisshi Renraku Unʼyu Kaigi giteisho oyobi fuzokusho : Dai 1-kai Kaigi yori Dai 6-kai Kaigi ni itaru [1910 ... 1919]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 680.7 N87

95. Nisshin Kisen Kabushiki Kaisha sanjūnenshi oyobi tsuiho [1941]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 N87

96. Nitchū mondai : kenkyū nōto. [1959 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 N88 NO.2-9 1959-1964

97. Nittō Shōsen Kabushiki Kaisha shashi [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 J24

98. Niyaku genba o mamoru hitobito : niyaku kaizen jitsureishū. [1954]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685 H63

99. Omoide no Minami Manshū Tetsudō : shashinshū [1970]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 I13

100. Ōshū shukueki kaidō no jidaiteki hensen [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 I27